23 47
23:47-1402/7/4 1402 7 4 1402/7/4

فقط کالای موجود نمایش داده شود؟

خیر
بلی